تبلیغات
عاقبت درس نخوندن

باز هم سلام
امروز آمدم تا بحثی از اموزش ابتدایی را آغاز كنم
شاید این مطالب برای شما تازگی نداشته باشد ولی به نظر من تكرار آن ظرری ندارد
بهتر است این بحث رااین طور شروع كنم
شما تا چه اندازه به جای موس از كیبورد استفاده می كنید؟
توصیه یمن به شمااین است كه خوب این مطلب رایاد گیرید
زمانی شما میتوانید یك كاربر حرفهای باشید كه این چیزها را بدانید
استفاده از كلید های میانبر یكی از كارهای ضروری است كه اگر موس نباشد كار باآن ها
به سراغ شما می آید .
خوب بپردازیم به بحثمون
Ctrl+c...................................كپی كردن

………………………Ctrl+xبریدن

Ctrl+v...................................برگرداندن از حافظه

……………………....Ctrl+zبرگشت به حالت قبل

Del........................................پاك كردن

Shift+Del...........................پاك كردن بدون قرار گرفتن در سطل آشغال

كشیدن یك آیتم + Ctrl.............كپی آیتم مورد نظر

كشیدن یك آیتم +Shift+Ctrl.......ایجادمیانبربرای آیتم انتخاب شده

F2......................................تغیر نام

F3......................................جست وجو

Ctrl+A.............................انتخاب تمام موارد

Alt+Enter............................نمایش مشخصات برای یك آیتم

Alt+F4................................بستن یك آیتم با خارج شدن ازآن

Alt+spacebar.......................باز كردن میان بر برای پنجره ی باز

Ctrl+F4...............................بستن پرونده ی فعال هنگامی كه چند پرونده موجود است

Alt+Tab.................................حركت بین پنجره های باز

Alt+Esc................................گردش بین آیتم ها در پنجره های باز

F4...................................نمایش منوی آدرس باردر my computer&windows explorer

Shift+F10.......................نمایش میانبر برای آیتم انتخاب شده

Ctrl+Esc..........................نمایش استارت منو

F5...................................بازیابی دوباره ی منوی باز شده
خوب رفیق البته كه شما همه ی اینا را بلد بودی ولی یاد آوری آن لازم بود
تا آموزش های دگر
منتظر نظراتتان هستم

منبع:amoohamid.blogfa.com